20Thg8

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Ban chỉ huy Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm:         GVC.TS Nguyễn Văn Toàn

                                   Điện thoại: 0985.696509

                                   E-mail: toannv-ttnn@mta.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm:  GVC.Ths Kiều Ngọc Dung

                                             Điện thoại: 0166.2886868

                                             E-mail: dungkn@mta.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm:  TS Triệu Quang Phi

                                              Điện thoại: 0971348988

                                              E-mail: phitq@mta.edu.vn

2. Ban Kế hoạch đào tạo:

Trưởng Ban: GVC. Ths Vũ Thị Khánh

Điện thoại: 0168.2261234

E-mail: khanhvt@mta.edu.vn

3. Ban tiếng Anh:

                                Trưởng Ban: GVC. ThS Lê Thị Hoa Nam

Điện thoại: 0904113067

E-mail: namlth@mta.edu.vn

4. Ban tiếng Nga:

                                Trưởng Ban: GVC.ThS Ngô Thu Hà

Điện thoại: 0982.549989

E-mail: hant@mta.edu.vn